pentu

PENTULISTAKRITEERIT

Suomen Snautserikerhon pentuvälitykseen pääsemisen kriteerit 1.1.2020 alkaen:


KASVATTAJA

Kasvattaja on Suomen Snautserikerho ry:n jäsen, Suomessa vakituisesti asuva ja pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan Suomen Kennelliittoon. Kasvattaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Kasvattajan tulee palauttaa pentutiedustelukaavake edellisistä luovutusikäisistä pennuista (lomake A) täytettynä jalostustoimikunnalle saadakseen ilmoittamansa pentueen pentulistalle. Kasvattajan tulee 1.1.2015 alkaen palauttaa pentuetiedustelukaavake B ( 1 vuotiaat pennut ) 1.1.2015 jälkeen 1 vuotta täyttävästä pentueestaan saadakseen ilmoittamansa pentueen pentulistalle. Kasvattaja ei saa pentuvälityskriteerejä täyttävää pentuetta listalle, mikäli kasvattajalla on samaan aikaan alle luovutusikäiset pennut, jotka eivät täytä kerhon asettamia pentuvälityskriteerejä.

 

RODUNOMAINEN ULKOMUOTO

Pentueen isä ja emä ovat saaneet virallisissa näyttelyissä laatuarvostelumaininnan Erinomainen (ERI) tai kaksi Erittäin Hyvää (2x EH) tai jalostuskäyttöä puoltavan jalostustarkastuslausunnon. Ulkomailla asuvalta urokselta näyttelytulosta tai jalostustarkastuslausuntoa ei vaadita vaan suositellaan.

 

TERVEYSTUTKIMUKSET/ LONKKANIVELDYSPLASIA

Pentueen isällä ja emällä on virallinen lonkkaniveldysplasia lausunto. Lonkkaniveltutkimustulosten suhteen noudatetaan seuraavaa pisteytystä: A=0, B=1, C=2, D ja E= ei saa käyttää jalostukseen. Pentueen vanhempien lonkkatuloslausuntojen yhteenlaskettu pistemäärä ei saa ylittää kolmea pistettä. Suositellaan, että yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvo tulee olla suurempi kuin 100. Ulkomailla asuvalta urokselta lausuntoa ei vaadita, vaan suositellaan.

 

TERVEYSTUTKIMUKSET/ KYYNÄRNIVELDYSPLASIA

Pentueen isällä ja emällä suositellaan olevan virallinen kyynärniveldysplasia-lausunto. Kyynärdysplasiatutkimustulosten suhteen noudatetaan seuraavaa: 2-3- aste = ei jalostukseen. 1-aste voidaan yhdistää 0 kanssa.

 

TERVEYSTUTKIMUKSET / SILMÄT

Pentueen isä ja emä on tutkittu perinnöllisten silmäsairauksien osalta. Tutkimustuloksissa ei saa löytyä seuraavia sairauksia: HC, PRA, TRD, PHTVL/PHPV 2-5 asteet. Snautserien silmätutkimuslausunto ei saa olla 24 kuukautta vanhempi alle 5-vuotiailla ja 12 kk vanhempi 5-vuotta täyttäneillä snautsereilla astutushetkellä. Distichiasis, MRD, GRD ja PHTVL/PHPV 1-asteen koira voidaan yhdistää terveen partnerin kanssa. Ulkomailla asuvalta urokselta tutkimusta ei vaadita, vaan suositellaan.

 

JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN IKÄ

Jalostukseen käytettävän uroksen vähimmäisikä on 12 kuukautta ja nartun synnytys hetkellä 24 kuukautta. Nuoremman nartun tai yli 8-vuotiaan nartun siitoskäyttöön tulee saada jalostustoimikunnan lupa etukäteen ja esittää sen terveydentilasta tuore eläinlääkärin todistus.

 

RODUN MONIMUOTOISUUS

Suositellaan että yhdistelmän sukusiitosprosentti on enintään 6,25% (5 polvella laskettuna). Saadakseen pentueen listalle uroksen jälkeläismäärä ei saa ylittää 16 pentua astutushetkellä.
Jälkeläismäärän ylityksen jälkeen voidaan hakea poikkeuslupaa uroksen jalostuskäytölle:
Saadakseen luvan jälkeläisistä tulee olla
o 20% luonnetestattu/ kuvattu,
o 40% terveystutkittuja (silmät, lonkat)
o 40% palkittu vähintään EH:lla näyttelystä

 

KIRJALLINEN ILMOITUS ASTUTUKSESTA

Suunniteltua yhdistelmää ei ole pakko ilmoittaa etukäteen jalostustoimikunnalle, vaan kasvattaja voi halutessaan ilmoittaa yhdistelmän vasta, kun haluaa tulevan pentueensa näkyviin kerhon pentulistalle. Kasvattajalle itselleen jää silloin vastuu tarkistaa, että yhdistelmä täyttää pentuvälityskriteerit. Ilmoituksessa mainitaan ensisijainen käytettävä uros, terveystutkimustulostiedot päivämäärineen, ulkomaisen uroksen sukutaulu ja yhdistelmän sukusiitosprosentti 5 polvella laskettuna.
Halutessaan kasvattaja voi kuitenkin tarkastuttaa ja varmistaa etukäteen jalostustoimikunnalta täyttyykö suunnitellun pentueen pentulistakriteerit ja onko se pentulistakelpoinen.
Ilmoituksen tekemiseen tai yhdistelmän etukäteishyväksyntään tulee käyttää kerhon sivuilta löytyvää valmista astutusilmoituslomaketta tai sähköistä astutusilmoituslomaketta.
Jos kasvattaja joutuu ilmoituksen jälkeen vaihtamaan urosta, niin pentue voidaan silti hyväksyä pentuvälitykseen, jos käytetty uros täyttää pentuvälityskriteerit.
Syntyneet pennut ilmoitetaan jalostustoimikunnalle.
Jalostustoimikunta varaa 2 viikkoa aikaa ilmoitusten käsittelyyn.

 

JALOSTUKSEN OHJAUS

Jalostustoimikunnalla on mahdollisuus olla hyväksymättä listalle sama yhdistelmä toistamiseen.
Jalostustoimikunnalla on yksimielisellä päätöksellä oikeus olla hyväksymättä pentue kerhon pentulistalle. Toimikunnan tulee toimittaa perustelut hylkäyksen syystä kirjallisesti pentueen kasvattajalle. Jalostustoimikunnalla on oikeus julkaista hylkäyksen perustelut tarvittaessa.